Menu główne   -   Formularze   -   Księga gości   -   Kontakt   -   Linki   -   O autorach
EUROPRAWYBORY 2009
Prawybory Parlamentarne 2007
Prawybory 2005 - Parlamentarne i Prezydenckie
Aktualności - sobota (17.09.2005)
Galeria - Niedziela 18.09.2005
Wyniki prawyborów
Cele i założenia
Oferta dla Komitetów Wyborczych
Scena na Rynku
Lokalizacja stanowisk Komitetów Wyborczych
Spotkania z młodzieżą
Lokale, gdzie można stworzyć saloniki polityczne
Ordynacja Prawyborów
Obwody głosowania
Centralna Komisja Wyborcza
Program Dni Wrześni - Prawyborów
Patroni medialni
Wizytówki kandydatów na Prezydenta
Pocztówki promocyjne
Mapa Wrześni
Mapa parku im. Dzieci Wrzesińskich
Oferta Poczty Polskiej
Linki
Europrawybory 2004
Prawybory Prezydenckie 1995
Prawybory Parlamentarne 1993

Logo Wrześni 

Logo Wrześni 
GALERIA ZDJĘĆ

 

 

Podstawowe zasady “głosowania”, czyli


ORDYNACJA PRAWYBORÓW

PARLAMENTARNYCH i PREZYDENCKICH

WRZEŚNIA 2005


Art. 1
Prawo wybierania ma każdy obywatel zameldowany na terenie Miasta i Gminy Września, który w dniu wyborów ma ukończone 18 lat.

Art. 2
Mieszkańcy biorą udział w głosowaniu na równych zasadach.

Art. 3
Głosować można tylko osobiście.

Art. 4
Wybory odbywają się w tajnym głosowaniu. W lokalu znajduje się miejsce zapewniające tajność głosowania.


Art. 5
Wybory przeprowadzają:

 1. Centralna Komisja Wyborcza,

 2. Obwodowe Komisje Wyborcze.

Art. 6
Do zadań Centralnej Komisji Wyborczej należy:

 1. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego.

 2. Obliczanie głosów i ustalenie wyników głosowania.

 3. Rozstrzyganie wszelkich zagadnień spornych zgłoszonych przez Obwodowe Komisje Wyborcze.

Art. 7
Do zadań Obwodowych Komisji Wyborczych należy:

 1. Przeprowadzenie głosowania w obwodzie.

 2. Czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem przepisów ordynacji w miejscu i czasie głosowania.

Art. 8
W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się 26 obwodów wyborczych.

Art. 9
Numery, granice obwodów głosowania oraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych ustala Centralna Komisja Wyborcza.

Art. 10

 1. W spisie wyborców wymienia się nazwisko i imiona, imię ojca, Nr PESEL, miejsce zamieszkania wyborcy oraz inne dane dopuszczone przez Centralną Komisję Wyborczą.

 2. Wyborca, który nie znalazł się w spisie wyborców a udokumentuje swoje zameldowanie na terenie gminy Września, będzie dopisany do spisu wyborców.

Art. 11

 1. Komitetowi wyborczemu przysługuje prawo zgłoszenia po jednym mężu zaufania do Obwodowych Komisji Wyborczych.

 2. Upoważnienia mężom zaufania wystawia Centralna Komisja Wyborcza.

 3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, kieruje się do Centralnej Komisji Wyborczej. W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imiona oraz miejsce zamieszkania męża zaufania.

 4. Zgłoszenie upoważnia męża zaufania do obserwowania prac komisji i zgłaszania zastrzeżeń.

Art. 12

 1. W wyborach do parlamentu na karcie do głosowania zamieszcza się nazwy komitetów wyborczych zarejestrowanych przez Państwową Komisję Wyborczą.

 2. W wyborach prezydenta na karcie do głosowania zamieszcza się nazwiska kandydatów zgłoszonych w Państwowej Komisji Wyborczej.

 3. Na karcie do głosowania za zgodą Centralnej Komisji Wyborczej mogą znajdować się pytania do wyborcy. Udzielenie odpowiedzi jest dobrowolne i nie ma wpływu na ważność głosu.

 4. Kartę do głosowania opatruje się pieczęciem Centralnej Komisji Wyborczej oraz danej Obwodowej Komisji Wyborczej.

Art. 13
Głosowanie odbywa się w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej 18 września 2005 roku między godz. 8.00 a 18.00.

Art. 14
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje Obwodowej Komisji Wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.


Ar. 15
Wyborca oddaje głos na jeden z komitetów wyborczych oraz na jednego z kandydatów, którego nazwisko znajduje się na karcie do głosowania, przez postawienie z lewej strony w kratce znaku “X”.

Art. 16
Wyborca wrzuca kartę do urny wyborczej znajdującej się w dostępnym i widocznym miejscu lokalu wyborczego.

Art. 17
Osoby niepełnosprawne mogą korzystać przy głosowaniu z pomocy innych osób nie będących członkami Obwodowej Komisji Wyborczej i mężami zaufania.

Art. 18
Przed rozpoczęciem głosowania Obwodowa Komisja Wyborcza sprawdza czy urna jest pusta, czy na miejscu znajdują się spisy wyborców oraz potrzebna liczba kart do głosowania, jak również czy w lokalu znajduje się miejsce zapewniające tajność głosowania, po czym zamyka urnę wyborczą i opieczętowuje ją pieczęcią komisji.

Art. 19
Jeżeli wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie jest przejściowo uniemożliwione, przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej lub osoba go zastępująca może po konsultacji
z Centralną Komisją Wyborczą je przerwać.

Art. 20

1.W trakcie głosowania może nastąpić opróżnienie urn w celu dokonania okresowych obliczeń wyników głosowania.

2. Dokonując opróżnienia urn, o którym mowa w pkt.1 każdorazowo stosuje się odpowiednio zasady określone w art.18.

Art.21
Obliczanie głosów przez Centralną Komisję Wyborczą mają prawo obserwować mężowie zaufania, o których mowa w art.11.


Art. 22
1. Komisja za nieważne uznaje głosy:

 1. oddane na kartach do głosowania innych niż urzędowo ustalone,

 2. oddane na kartach do głosowania, na których wyborca umieścił znak “X” w kratce przy więcej niż jednym komitecie wyborczym / nazwisku kandydata,

 3. oddane na kartach do głosowania, na których wyborca nie umieścił znaku “X” w kratce przy żadnym komitecie wyborczym / nazwisku kandydata.

2. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych dopisków nie wpływa na ważność głosu.

3. Kart do głosowania całkowicie przedartych nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania.


Urząd Miasta i Gminy

we Wrześni


Do góry

września

prawybory

europrawybory

parlament

europarlament

prezydent

wrzesnia

sejm

senat

wybory