Menu główne   -   Formularze   -   Księga gości   -   Kontakt   -   Linki   -   O autorach
EUROPRAWYBORY 2009
Prawybory Parlamentarne 2007
Galeria Prawyborów 6-7.10.2007
Wyniki Prawyborów
Dane o liczbie wyborców uprawnionych do głosowania
Galeria - konferencja prasowa LPR i UPR 25.09.2007
Galeria - konferencja prasowa PO 4.10.2007
Galeria - konferencja prasowa Samoobrony RP 2.10.2007
Galeria - konferencja PSL 4.10.2007
Konferencja prasowa Samoobrony 6.10.2007
Konferencje prasowe
Lokale, gdzie można stworzyć saloniki polityczne
Program Prawyborów 2007
Lokalizacja stanowisk komitetów wyborczych
Obwody głosowania
Oferta dla Komitetów Wyborczych
Prezentacja komitetów na małej scenie
Oferta Poczty Polskiej
Oferta WOK dla Komitetów Wyborczych
Ordynacja
Prawybory 2005 - Parlamentarne i Prezydenckie
Europrawybory 2004
Prawybory Prezydenckie 1995
Prawybory Parlamentarne 1993

Logo Wrześni 

Logo Wrześni 
GALERIA ZDJĘĆ

Ordynacja Prawyborów 2007

Art. 1
Prawo wybierania ma każdy obywatel zameldowany na terenie Miasta i Gminy Września, który w dniu wyborów, tj. 21.10.2007 r., ma ukończone 18 lat.


Art. 2
Mieszkańcy biorą udział w głosowaniu na równych zasadach.


Art. 3
Głosować można tylko osobiście.


Art. 4
Wybory odbywają się w tajnym głosowaniu. W lokalu znajduje się miejsce zapewniające tajność głosowania.


Art. 5
Wybory przeprowadzają: 1. Centralna Komisja Wyborcza; 2. Obwodowe Komisje Wyborcze.


Art. 6
Do zadań Centralnej Komisji Wyborczej należy:
   1. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego.
   2. Obliczanie głosów i ustalenie wyników głosowania.
   3. Rozstrzyganie wszelkich zagadnień spornych zgłoszonych przez Obwodowe Komisje Wyborcze.


Art. 7
Do zadań Obwodowych Komisji Wyborczych należy:
   1. Przeprowadzenie głosowania w obwodzie.
   2. Czuwanie w dniu Prawyborów nad przestrzeganiem przepisów ordynacji w miejscu i czasie głosowania.


Art. 8
W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się 24 obwodowe komisje wyborcze.


Art. 9
Numery, granice obwodów głosowania oraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych ustala Centralna Komisja Wyborcza – są one zgodne z komisjami wyborczymi w wyborach 21 października 2007 r. (z wyjątkiem obwodów wyborczych w szpitalu i Domu Pomocy Społecznej).


Art. 10
    1. W spisie wyborców na Prawybory wymienia się nazwisko i imiona oraz miejsce zamieszkania wyborcy.
   2. Wyborca, który nie znalazł się w spisie wyborców a udokumentuje swoje zameldowanie na terenie gminy Września, będzie dopisany do spisu wyborców.


Art. 11
   1. Komitetowi wyborczemu przysługuje prawo zgłoszenia po jednym mężu zaufania do Obwodowych Komisji Wyborczych.
   2. Upoważnienia mężom zaufania wystawia Centralna Komisja Wyborcza.
   3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, kieruje się do Centralnej Komisji Wyborczej. W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imiona oraz miejsce zamieszkania męża zaufania.
4. Zgłoszenie upoważnia męża zaufania do obserwowania prac komisji i zgłaszania zastrzeżeń.


Art. 12
Głosowanie odbywa się poprzez kartę do głosowania opieczętowaną pieczęcią Centralnej Komisji Wyborczej oraz danej Obwodowej Komisji Wyborczej.


Art. 13
   1. Udział w kampanii wyborczej podczas prawyborów jest dobrowolny.
  2. Urząd Miasta i Gminy we Wrześni umożliwi wszystkim komitetom wyborczym równy udział w kampanii prawyborczej, respektując prawa komitetów do odmowy udziału w kampanii.
   3. Prawybory mają charakter sondażu opinii publicznej i są przeprowadzane niezależnie od wyrażenia przez komitety wyborcze chęci uczestniczenia w Prawyborach.


Art. 14
Głosowanie odbywa się w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej w niedzielę 7 października 2007 roku między godziną 8.00 a godziną 18.00.


Art. 15
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje Obwodowej Komisji Wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.


Art. 16
Wyborca oddaje głos na jeden z komitetów wyborczych przez postawienie z lewej strony w kratce znaku „X”.


Art. 17
Wyborca wrzuca kartę do urny wyborczej znajdującej się w dostępnym i widocznym miejscu lokalu wyborczego.


Art. 18
Osoby niepełnosprawne mogą korzystać przy głosowaniu z pomocy innych osób nie będących członkami Obwodowej Komisji Wyborczej i mężami zaufania.


Art. 19
Przed rozpoczęciem głosowania Obwodowa Komisja Wyborcza sprawdza czy urna jest pusta, czy na miejscu znajdują się spisy wyborców oraz potrzebna liczba kart do głosowania, jak również czy w lokalu znajduje się miejsce zapewniające tajność głosowania, po czym zamyka urnę wyborczą i opieczętowuje ją pieczęcią komisji.


Art. 20
Jeżeli wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie jest przejściowo uniemożliwione, przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej lub osoba go zastępująca może po konsultacji z Centralną Komisją Wyborczą je przerwać.


Art. 21
W trakcie głosowania może nastąpić opróżnienie urn w celu dokonania okresowych obliczeń wyników głosowania. Wstępnie ustala się godziny okresowych obliczeń na godzinę 12:00; 15:00 oraz końcowe o godzinie 18:00. Decyzję o ewentualnej zmianie godzin obliczeń okresowych może podjąć Centralna Komisja Wyborcza.


Art. 22
1. Komisja za nieważne uznaje głosy:
   1. oddane na kartach do głosowania innych niż urzędowo ustalone,
   2. oddane na kartach do głosowania, na których wyborca umieścił znak „X” w kratce przy więcej niż jednym komitecie wyborczym,
   3. oddane na kartach do głosowania, na których wyborca nie umieścił znaku „X” w kratce przy żadnym komitecie wyborczym.
2. Dopisanie na karcie do głosowania dopisków nie wpływa na ważność głosu.
3. Kart do głosowania całkowicie przedartych nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania.


Urząd Miasta i Gminy
we Wrześni

września

prawybory

europrawybory

parlament

europarlament

prezydent

wrzesnia

sejm

senat

wybory