Menu główne   -   Formularze   -   Księga gości   -   Kontakt   -   Linki   -   O autorach
EUROPRAWYBORY 2009
Prawybory Parlamentarne 2007
Prawybory 2005 - Parlamentarne i Prezydenckie
Europrawybory 2004
Aktualności
Sobota 22.05.04r.
Niedziela 23.05.04r.
Wyniki głosowania
Program
Debaty z udziałem polityków
Prezentacje ugrupowań
Ordynacja
Skład komisji wyborczej
Lokale wyborcze
Karta do głosowania
Komitety wyborcze
Wizytówki kandydatów
Patronat nad Europrawyborami
Informacje Poczty Polskiej
Baza noclegowa
Linki
Mapa parku
Mapa Wrześni
Prawybory Prezydenckie 1995
Prawybory Parlamentarne 1993

Logo Wrześni 

Logo Wrześni 
GALERIA ZDJĘĆ

Podstawowe zasady "głosowania", czyli
ORDYNACJA PRAWYBORÓW
do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - WRZEŚNIA 2004

Art. 1
Prawo wybierania ma każdy obywatel zameldowany na stałe w Mieście i Gminie Września, który w dniu prawyborów ma ukończone 18 lat.

Art. 2
Mieszkańcy biorą udział w głosowaniu na równych zasadach.

Art. 3
Głosować można tylko osobiście.

Art. 4
Wybory odbywają się w tajnym głosowaniu. W lokalu znajduje się miejsce umożliwiające tajne głosowanie.

Art. 5
Wybory przeprowadzają:
1. Centralna Komisja Wyborcza,
2. Obwodowe Komisje Wyborcze.

Art. 6
Do zadań Centralnej Komisji Wyborczej należy:
1. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego.
2. Obliczanie głosów i ustalenie wyników głosowania.
3. Rozstrzyganie wszelkich zagadnień spo ych zgłoszonych przez Obwodowe Komisje Wyborcze.

Art. 7
Do zadań Obwodowych Komisji Wyborczych należy:
1. Przeprowadzenie głosowania w obwodzie.
2. Czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem przepisów ordynacji w miejscu i czasie głosowania.

Art. 8
W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się 26 obwodów wyborczych.

Art. 9
Numery, granice obwodów głosowania oraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych ustala Centralna Komisja Wyborcza.

Art. 10
W spisie wyborców wymienia się nazwisko i imiona, imię ojca, Nr PESEL, miejsce zamieszkania wyborcy oraz inne dane dopuszczone przez Centralną Komisję Wyborczą.
Wyborca, który nie znalazł się w spisie wyborców a udokumentuje swoje zameldowanie na terenie gminy Września, będzie dopisany do spisu wyborców.

Art. 11
Komitetowi wyborczemu przysługuje prawo zgłoszenia po jednym mężu zaufania do Obwodowych Komisji Wyborczych. Upoważnienia mężom zaufania wystawia Centralna Komisja Wyborcza. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, kieruje się do Centralnej Komisji Wyborczej. W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imiona oraz miejsce zamieszkania męża zaufania. Zgłoszenie upoważnia męża zaufania do obserwowania prac komisji i zgłaszania zastrzeżeń.

Art. 12
Na karcie do głosowania zamieszcza się listę komitetów wyborczych oraz listę liderów (z pierwszych miejsc okręgowych list kandydatów). Na karcie do głosowania za zgodą Centralnej Komisji Wyborczej mogą znajdować się pytania do wyborcy. Udzielenie odpowiedzi jest dobrowolne i nie ma wpływu na ważność głosu. Kartę do głosowania opatruje się pieczęcią ustaloną przez Centralną Komisję Wyborczą.

Art. 13
Głosowanie odbywa się w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej w dniu 23 maja 2004 roku między godz. 8.00 a 18.00.

Art. 14
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje Obwodowej Komisji Wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.

Art. 15
Wyborca oddaje głos na jeden z komitetów wyborczych oraz na jednego z kandydatów, którego nazwisko znajduje się na karcie do głosowania, przez postawienie z lewej strony znaku "X".

Art. 16
Wyborca wrzuca kartę do urny wyborczej znajdującej się w dostępnym i widocznym miejscu lokalu wyborczego.

Art. 17
Osoby niepełnosprawne mogą korzystać przy głosowaniu z pomocy innych osób nie będących członkami Obwodowej Komisji Wyborczej i mężami zaufania kandydatów.

Art. 18
Przed rozpoczęciem głosowania Obwodowa Komisja Wyborcza sprawdza czy u a jest pusta, czy na miejscu znajdują się spisy wyborców oraz potrzebna liczba kart do głosowania, jak również czy w lokalu komisji znajduje się miejsce zapewniające tajność głosowania, po czym zamyka się u ę wyborczą i opieczętowuje ją pieczęcią komisji.

Art. 19
Jeżeli wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie jest przejściowo uniemożliwione, przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej lub osoba go zastępująca może po konsultacji z Centralną Komisją Wyborczą je przerwać.

Art. 20
W trakcie głosowania może nastąpić opróżnienie urn w celu dokonania okresowych obliczeń wyników głosowania. Dokonując opróżnienia urn, o którym mowa w pkt.1 każdorazowo stosuje się odpowiednio zasady określone w art.18.

Art.21
Przy obliczaniu głosów przez Centralną Komisję Wyborczą mogą brać udział mężowie zaufania, o których mowa w art.11.

Art. 22
1. Komisja za nieważne uznaje głosy:
-oddane na kartach do głosowania innych niż ustalone,
-oddane na kartach do głosowania, na których wyborca umieścił znak "X" przy więcej niż jednym komitecie wyborczym / nazwisku kandydata,
-oddane na kartach do głosowania, na których wyborca nie umieścił znaku "X" przy żadnym komitecie wyborczym / nazwisku kandydata.
2. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych dopisków nie wpływa na ważność głosu.
3. Kart do głosowania całkowicie przedartych nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania.

/ Urząd Miasta i Gminy /
we Wrześni

Do góry

września

prawybory

europrawybory

parlament

europarlament

prezydent

wrzesnia

sejm

senat

wybory