Menu główne   -   Formularze   -   Księga gości   -   Kontakt   -   Linki   -   O autorach
EUROPRAWYBORY 2009
Prawybory Parlamentarne 2007
Prawybory 2005 - Parlamentarne i Prezydenckie
Europrawybory 2004
Prawybory Prezydenckie 1995
Galeria‘95
Wizytówki kandydatów
Zarys programu
Ordynacja wyborcza
Wyniki
Prawybory Parlamentarne 1993

Logo Wrześni 

Logo Wrześni 
GALERIA ZDJĘĆ

ORDYNACJA PRAWYBORÓW
PREZYDENCKICH WRZEŚNIA ‘95

Art.1
Prawo wybierania ma każdy obywatel zameldowany na stałe w Gminie Września, króry w dniu prawyborów ma ukończone 18 lat.

Art.2
Mieszkańcy biorą udział w głosowaniu na równych zasadach.

Art.3
Głosować można tylko osobiście.

Art.4
Wybory odbywają się w tajnym głosowaniu. W lokalu znajduje się stolik umożliwiający tajne głosowanie. Kartę do głosowania wrzuca się do opieczętowanej urny wyborczej.

Art.5
Wybory przeprowadzają:
1.Centralna Komisja Wyborcza,
2.Obwodowe Komisje Wyborcze.

Art.6
Do zadań Centralnej Komisji Wyborczej należy:
1.Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego.
2.Realizując zadania określone w pkt.1 Centralna Komisja Wyborcza udziela w miarę potrzeby komisjom wyborczym wytycznych i wyjaśnień.
3.Obliczanie głosów i ustalenie wyników głosowania.
4.Rozstrzyganie wszelkich zagadnień spornych zgłoszonych przez Komisje Obwodowe.
5.Udział w czynnościach, o których mowa w pkt.3 bierze Instytut Badania Opinii i Rynku PENTOR działający przez upoważnione osoby.
6.Centralna Komisja Wyborcza reprezentowana jest przez przewodniczącego i wice-przewodniczących.

Art.7
Do zadań Obwodowych Komisji wyborczych należy:
1.Przeprowadzenie głosowania w obwodzie.
2.Czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego w miejscu
i czasie głosowania.

Art.8
W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się 11 obwodów wyborczych.

Art.9
Numery, granice obwodów głosowania oraz Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych ustala Centralna Komisja Wyborcza.

Art.10
1.W spisie wyborców wymienia się nazwisko i imiona, imię ojca, Nr PESEL, miejsce zamieszkania wyborcy oraz inne dane dopuszczone Przez Centralną Komisję Wyborczą.
2.Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.
3.Wyborca, który nie znalazł się w spisie wyborców a udokumentuje swoje zameldowanie na terenie Gminy Września będzie dopisany do spisu wyborców.

Art.11
1.Pełnomocnikowi kandydata przysługuje prawo zgłoszenia po jednym mężu zaufania do Obwodowych Komisji Wyborczych.
2.Upoważnienia mężom zaufania zaufania wystawia Centralna Komisja Wyborcza.
3.Zgłoszenie, o którym mowa w ust.1, kieruje się do Centralnej Komisji Wyborczej. W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imiona oraz miejsce zamieszkania męża zaufania oraz dołączyć do niego dokument potwierdzający pełnomocnictwo.
4.Zgłoszenie upoważnienia męża zaufania do obserwowania prac komisji i zgłaszania zastrzeżeń.

Art.12
1.Na karcie do głosowania wymienia się w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona zarejestrowanych kandydatów na Prezydenta.
2.Na karcie do głosowania za zgodą Centralnej Komisji Wyborczej mogą znajdować się pytania do wyborcy. Udzielenie odpowiedzi jest dobrowolne i nie ma wpływu na ważność głosu.
3.Kartę do głosowania opatruje się pieczęcią ustaloną przez Centralną Komisję Wyborczą.

Art.13
Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w dniu 15 paździe ika 1995 roku między godziną 10:00 a 16:00.

Do góry

września

prawybory

europrawybory

parlament

europarlament

prezydent

wrzesnia

sejm

senat

wybory